Co to znamená v praxi ? ..aneb Odpovědní pracovníci státní moci, už se neschováte...máte přímou odpovědnost za to, jak se občanům této země žije, jestli kvalitně, a i za ty co se zmítají a umírají v ulicích, jako bezdomovci

23.07.2013 17:56

,,Deklarace lidských "je pro státy, které ji podepsaly závazným, právním dokumentem. Její porušení, mající vliv na zhoršení zdraví občana, nebo jeho segregaci, nebo s následkem jeho smrti je porušením i ,,Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání" . Česká republika se svým podpisem těchto dokumentů zavázala bezvýhradně dodržovat jejich jednotlivá ustanovení, pod trestní odpovědností státních úředníků, kteří je z jakéhokoli důvodů poruší. Porušování lidských práv podle těchto dvou dokumentů je trestnou činností. Jsou mezinárodní instituce, které mají dohled nad tím, jestli a jak byli ti, co se dopustili této trestné činnosti potrestáni. Článek 25 Deklarace lidských práv říká: článek 25
(1) Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Pokud tedy systém ČR dovolí vyloučení občana z běžného života například tím, že jej nechá bez sociálního zázemí, a tento občan, kterého společnost vysegregovala do pozice BEZDOMOVCE se nemá kdykoli to potřebuje kde ZDARMA umýt včetně intimních částí těla, dojít si ZDARMA na wc kdykolito potřebuje, pak stát porušil hrubým způsobem lidská práva, a dopustil se na takovém občanovi trestného činu sociálního vyloučení, tedy segregace. Takovýchto občanů v pozici bezdomovce má Českárepublika dnes cca 40.000 obyvatel. Dalším 100.000 obyvatelům ČR tráta domova bezprostředně hrozí. Exekutoři jsou zavaleni prací.

Pro řádný výkon spravedlnosti, a řádné fungovánítohoto státu je bezpodmínečně nutné vystopovat viníky každého takového přípdu, kdy se ze slušného člověka se střechou nad hlavou stal bezdomovec. Je potřeba vystopovat, vypátrat individuelně, zda byla naplněna skutková podstata tresného činu sociálního vyloučení, či jiného porušení lidských práv, a je zapotřebí vypátrat kdo je osobně zodpovědný zestátních úředníků za vzniklou situaci, za to, že občan nemá zajištěna lidskápráva dle výše zmíněných dokumentů o povinnosti státu se o občany s řádnou péčí postarat. Existují ze zákona útulky pro zvířata, aby nebyla sama, aby byla zajištěna o ně řádná péče. Charita pro občany ČR v podstatě neexistuje, není funkční. A charita typu, kde si bezdomovec musí něco platit, není charitou, nýbrž sprostým obchodováním s klamavu reklamou, že se jedná o  charitu.