Jak se ruinují čeští občané prostřednictvím zneužívání zákona o rodině z roku 1963 ??

11.03.2014 18:25

Zákon o rodině mimo jiné říká, že všichni občané mají povinnost postarat se vyživováním svých osob blízkých, zejména svých dětí, rodičů, prarodičů. Toto je v naprostém pořádku v civilizované společnosti, ale je to přirozený řád i v přírodě, kdy blízcí tvorové o sebe navzájem pečují a spolupracují spolu. V současnosti v České republice má mnoho práce policie České republiky, kriminalisté, státní žalobci, soudci, ale i vězeňská služba, věznice, a justiční stráž s trestním stíháním, pronásledováním, souzením a odsouzením, dohledem, a také probační a mediační služba při následném umísťování propuštěných vězňů do zaměstnání ve spolupráci s kooperujícími subjekty s majetkovým podílem státu - a sice jde o cca 7.000 otců dětí, kteří z nejrůznějších důvodů se rozvedli, a děti soud - jak bývá v ČR starým, postkomunistickým zvykem-přiřknul do výchovy matce. Nutno ale zde vyzdvihnout skutečnost, že v roce 1963, kdy zákon o rodině vznikl, nikoho z občanů ani nenapadlo, že z odměn za svou vykonávanou práci-jak definuje tyto odměny ,,deklarace lidských práv"-tedy ze své měsíční mzdy si občan nezvládne zaplatit nájem alespoň garsoniery, jídla, ošacení. Toto se po období ,,sametové" revoluce v České republice stalo v mnoha případech již bohužel jaksi trpěným fenoménem, že lidé pracují v zaměstnání zákonných 8 hodin, a jejich pravidelná mzda nedosahuje takové výše, ze které by byli s to si uhradit ,,důstojné bydlení, zdravou stravu, ošacení". (Zde jsou použity citace z listiny,,Deklarace lidských práv"). Deklarace lidských práv je ale zakotvena v současné ústavě ČR. Tedy nedodržuje se ani jeden z těchto dokumentů. Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník. V této nové úpravě občanského zákoníku je uzákoněna ,,Předsmluvní odpovědnost občanů" při uzavírání smluvních vztahů. Kdo tuto smluvní odpovědnost poruší, je povinen nahradit eventuelní škodu druhé straně. Když občan mladší 15 let, dovrší tohoto věku, dostává svůj ,,Občanský průkaz" dnešní ,,ID Card" s uvedením, že tento je občanem státu Česká republika. Již při narození ale dostávají rodiče novorozence ,,Rodný list dítěte". Tedy stát Česká republika má podle současného občanského zákoníku ve všech těchto případech ,,Předsmluvní-i reálnou odpovědnost" za to, co deklaruje v právních dokumentech, v zákonech, vyhláškách, v ústavě ČR. A podle těchto dokumentů je stát Česká republika povinen zajistit občanovi takový minimální příjem, ze kterého bude s to si uhradit důstojné bydlení, zdravou stravu, ošacení.

Tedy pokud stát Česká republika vyžaduje splňování zákonů a vyživovací povinnosti, je tento stát také povinen dostát těmto svým závazkům, včetně té vyživovací vůči svým občanům. Pokud občané nemají ani společensky, ani státem garantovánu takovou minimální mzdu, a takové existenční minimum, ze které jsou s to si uhradit důstojné bydlení, zdravou stravu, ošacení, pak je trestní stíhání osob, které samy bojují bídou o holé přežití stylam umírajícího zvířátka, pouhým týráním a mučením těchto občanů. Plná amnestie a rehabilitace těchto státem poškozených občanů a jejich blízkých včetně jejich dětí, je zcela na místě !!!

Podle statistik je cca 7000 otců a 600 matek trestně stíháno meziročně za neplnění své vyživovací povinnosti. Toto zaměstnává mnoho výše zmíněných státních zaměstnanců. Přičemž příčina toho, že tito lidé nejsou schopni uživit ani sebe, natož své blízké, je ta, že v současné České republice je nastaveno existenční minimum hluboko pod hranicí bídy, a minimální mzda taktéž. Tedy Instituce činné v trestním řízení jsou povinny trestně stíhat vládní představitela a ministry, kteří v současnosti i v minulosti se dopustili zmíněné trestné činnosti. Existenční minimum v současnosti je podvod na občany tohoto státu, protože existovat se z něho po celý měsíc, na který je poskytováno, prostě nedá. Člověk, který se v současnosti stane závislý na této dávce, je v podstatě již společensky vyloučen, a velmi rychle je z něho umírající troska. tedy současné existenční minimum ve výši 2.200,-Kč je v rukou vlády ČR, a zmíněných státních zaměstnanců nástrojem k fyzické likvidaci ekonomicky slabší skupiny občanů-do které byli ale vládním systémem a jeho zneužíváním vmanipulováni. Tedy jde o autogenocidní politiku vlády České republiky vůči vlastnímu lidu, s použitím síly ozbrojených justičních a policejních složek, soudů, exekutorů, věznic. Jde o zneužívání pravomocí v rozsahu, kterým nazývám novodobý nacismus.

7000 odsouzených otců meziročně, o čemž hovoří statistiky, pro údajný trestný čin úmyslně neplacení výživného, to je za období, po kterou toto vládní politika ČR provozuje, tedy za období cca 20 let 140.000 odsouzených otců ČR. To je zhruba 10 okresních měst státem ,,vyrobených" ,,kriminálníků". Tito slušní občané, kteří většinou jistě mají své děti rádi, následně po odsouzení nemohou najít řádné uplatnění, a tak jsou společensky potrestáni, mnohdy se společenským vyloučením končí jejich život po delších, či kratších útrapách bezdomovectvím.

Tedy pouze a jen striktním dodržováním všech ustanovení mezinárodních dokumentů o lidských právech, ke kterým se Česká republika přihlásila, mimo jiné kvůli tomu, aby mohla vůbec být přijata do EU, je možno situaci změnit. Aktéry trestné činnosti týrání a mučení, jak uvádím výše, je však nutno nekompromisně zatknout, a řádně potrestat. Stejně tak, jako zničili oni mnoho lidských osudů, musí nyní projít očistcem spravedlnosti. Chce-li stát, aby občané dodržovali zákony, pak je to především stát, který je musí dodržovat vůči občanům. Jinak se jedná o zločinecky zneužívaný státní systém vůči vlastnímu lidu.