Korespondence se Senátem ČR ohledně ohrožení vnitřní bezpečnosti země, bezpečnosti občanů české republiky, ohledně sabotování řádného chodu demokratického státu ČR ze strany mnohých státních zaměstnanců.

29.08.2013 05:37

Vážený senáte, Aktuální situace bezpečnosti státu Česká republika je triskní. Bezpečnost tohoto státu je dle mého názoru v ohrožení. Justiční systém, úzce spolupracující s ozbrojenými složkami, jako je policie ČR, městská policie, justiční stráž je nekompetentní, sabotuje záměrně a systemaicky bezpečnost této země, tím, že nedává soubor těchto spolupracujícch složek, tedy justičně-policejní systém prostor občanům pro realizaci spravedlnosti, a to zcela vědomě lidmi, kteří by měli být kompetentní, ale vzhledem k pojetí a raelizaci výkonu své  práce kompetenci nemají, jako jsou soudci, státní zstupci. Jsou to ve velkém procentu lidé, kteří podkopávají spavedlnost tím, že ve svých rozsudciích, obžalobách, rozhodnutích, při soudních přelíčeních používají nepravdivé mnohdy zcela zcestné i vykonstruované vlastními silami indicie, na základě kterých kriminalizují velké procento obyvtel ČR, a uvrhují je tak do podmínek zoufalého osudu bídy, postkriminálních problémů zařadit se do společnosti, degradjí inteligenci slušných obyvatel, a přímo se podílejí tímto způsobem na jejich neoprávnně vykonstruovaném utrpení, tak je trýzní a mučí, mnohdy občané kteří toto netuší tak uvěří i tomu, že jsou viníci, že jejich osud kriminálníka je opodstatněný. Ve velkém procentu počtu souzených slušných lidí, zejména při soudních procesech trestního stíhání ohledně výživného na děti. Tito občané, kdyby jim soudci a státní zástupci ve spolupráci s policií ČR nepřipravii půdu kriminálníka a osud krimnálníka, který se s nimi táhne celý jejich život až do smrti, tito lidé by zvládli řádně uhradit své alimenty, a byli by bezúhonnými. Justičně-policejní aparát spolu se sociálním autogenocidním systémem státu ČR však vyrábí ze slušných lidí uměle kriminálníky, vykonstruvává mnohdy případy tam, kde vlastně podle práva a podle zákona nejsou. Laik, občan, ale bohužel i mnozí advokáti toto nedokáží prohlédnout, a tak jsou takto v České republice mařeny osudy a životy mnoha tisíc občanů, jejich dětí, a partnerů/patnerek. Celkově jde dlouhodobě ze strany policejně-justičního systému státní moci o dlouhodobé podkopávání důvěrhodnsti spravdlnosti v ČR, tím k vytváření ,,podhoubí" pro korupci značného rozsahu. Slušnému občanovi zde v České republice není ponechán dle mého názoru prostor pro spravedlnost.
Tedy tím, že soudci v mnohých případech, jak vyplývá z mnoha kauz, na které upozorňují poškození občané na internetu, odsuzují odsouzené z trestných činů mnohdy na základě vykonstruovaných indicií, a to ve spolupráci se státními zástupci,a policií, odchylují se tito soudci například při výpočtu výživného pro otce směrem nahoru od obecně daných reálných norem, které jsou jim doporučovány kodexem a již realizovanými kauzami,tedy se odchylují od běžné selské matematiky směrem nahoru ve snaze cíleně TISÍCE otců znevýhodňovat, a následně je pak kriminalizovat, tím se tito soudci sami dopouštějí zcela jistě trestných činů, protože dotvářejí reálnou skutečnost o vykonstruovaně trestné činy. Přitěžují tak zcela záměrně a vědomě obviněným, ve snaze je co nejvíce týrat jejich proháněním justicí, policií, a následně i vězením. Hovoří o tom jasně množství odsouzených otců za neplacení výživného, a jejich vyjádření k soudním procesům, která jsou běžně dlouhodobě zveřejňována. Můj příklad je výmluvný za všechny. Jsem přesvědčen, že tisíce zoufalých Čechů je ve stejné, nebo obdobné situaci, jako jsem já, díky tomuto režimu, který se kochá utrpením občana.
 
Chcete-li, Vážený senáte, abych zde suploval Vaši činnost při posuzování, jakým způsobem se prezident dopuští jednání proti demokracii, nebo trestné činnosti, jakým způsobem výše jmenované jednání státních zaměstnenců má vliv na dopouštění se velezrady vůči státu presidentem, pak vězte, že výše zmíněné plošné chování masy soudců a státních zástupců v takovéto míře, která nemá ve světě obdoby, zcela jistě narušuje běžný normální chod státu, a zcela jistě destabilizuje vnitřní bezpečnost země. Prezident jmenuje do funkcí soudce. Je v jeho kompetenci zasáhnout, aby se toto masivní pojetí soudnictví, kde vládne příjemný pocit soudců nad tím, jak odsoudili a potrestali tisíce otců na základě vykonstruovaných indicií soudem a státním zastupitelstvím,aby se toto přestalo praktikovat. Jestliže o problému, na který zde poukazuji, ví celá široká veřejnost, a vláda, president, poslanci, senát, se tváří, jako by problém neexistoval, pak je to zastírání problému ze strany státních pracovníků, ve snaze politicky ututlat tento mega problém, který sužuje mnoho tisíc Čechů. A je to vědomé dopouštění se zahlazování jednání proti demokracii, a dle mého názoru se zde jedná o velezradu na občany tohoto státu.
 
Dále bych Vám rád oznámil, že se domnívám, že politika českého státu je autogenocidní vůči vlastnímu lidu. Jsem přesvědčen, že stát má nastaveny sociálně-ekonomické mechanismy, které fyzicky likvidují ekonomicky slabší skupinu obyvatel. Jakmile se člověk, tedy český občan stane ekonomicky slabým, stane se pronásledovaným ze strany sociálně-policejně-justičního systému, ze kterého již zpravidla neunikne, ale je v podstatě vmanipulován do modelu umírajícího Čecha.
 
Neočekávejte, Vážení zástupci senátu, že v dnešní době nějaký politik někomu ublíží fyzicky úderem, nebo zbraní. Ne. Dnešní vyhlazování ekonomicky slabších Českých občanů se děje skrytými metodami státního aparátu. Naoko pomáhají, ale ve skutečnosti je to likvidační proces. A fyzicky na to doplácejéí občané ČR, tedy přesněji desetitisíce občanů ČR-dnešní bezdomovci, a další desetitisíce občanů ČR, kterým akutně ztráta střechy nad hlavou hrozí. A kdo zachrání oněch dnes mediálně proklamovaných 40.000 důchodců, kteří mají exekuci na svůj důchod??
Těmto všem lidem již byla nabídnuta ze strany státu jedna alternativa, a to:... čekání na smrt.
Má český stát snad připravenu pro každého občana, kterého se toto týká, jinou alternativu? Ale ne hypotetickou, formální, ale reálnou, funkční, kterou lze ze dne na den realizovat.Tito lidé nemají čas. Umírají. Každý den. Jsou tak týráni a mučeni státním systémem, který se o ně nepostará. Ve vyspělých státech, u sousedů, jako je např. Rakousko, Švýcarsko, toto nemá obdoby. Český stát se na občanech dopouští i tímto velezrady. Nenaplňuje ustanovení deklarace lidských práv v bodech, kdy stát je povinen dorovnat občanovi jeho příjmy na úroveň, která by byla s to zajistit mu důstojný život. V Praze není možno získat důstojné-tedy samostatné bydlení pod částku 10.000,-Kč měsíčně, dále občan musí jíst plnohodnotnou stravu celý měsíc, aby neonemocněl, musí se mýt, musí se oblékat. Na toto poptřebuje minimálně dalších 5.000,-Kč měsíčně. Z uvedeného vyplývá, že český občan, žijící reálně v hlavním městě ČR Praha, potřebuje existenční minimum ve výši 15.000,-Kč. Jakkoli menší měsíční příjem musí tedy dle deklarace lidských práv být dorovnáván občanovi do výše 15.000,-Kč ze strany státu sociálními dávkami, tak, aby byla naplněna všechna ustanovení deklarace lidských práv o důstojném životě občana. Aby občan nebyl státem týrán v nelidských podmnínkách například bezdomovectví, což je horší, jak život zvířete.
V České republice ale mají úředníci státní správy jakési pokoutné tabulky, které nedovolují občanovi dostát sociálními dávkami svých práv dle listiny ,,deklarace lidských práv", a mnozí občané jsou vrženi do spárů ulice, kde jsou ponecháni bez přístřeší. Když občan požádá státní kompetentní úředníky o pomoc v hmotné nouzi, kdy již nemá žádné prostředky pro život, mnohdy jej tito státní úředníci vůbec neberou na zřetel, nereagují, v podstatě jen čekají až občan, který je prosí o finanční pomoc, zemře buď hlady, anebo aby nemusel absolvat hladomor, radši svůj život skoncuje sebevraždou.
Jak jistě víte, Vážený senáte ČR, v České republice je stanoveno tzv. existenční minimum ve výši 2200,-Kč. Na bydlení přispěje prostřednictvím svých pokoutných tabulek pod stolem úředník úřadu práce, odboru sociálních nepojistných dávek částkou maximálně 4.000,-Kč v hlavním městě Praze. Když se podíváme na údaje, které zmiňuji jako REÁLNÉ existenční minimum občana výše, je zřejmé, že občan závislý na dávkách státu, který čerpá současné tzv.existenční minimum, je v mínusu měsíčně -8800,-Kčměsíčně. Ale jeho pronajímatel bytu mu nepočká s nájmem. Musí buď na ulici, anebo na špinavou nedůstojnou ubytovnu, anebo si musí chybějící finanční rozdíl na daný kalendářní měsíc někde například vypůjčit.
Vzhledem k tomu ale, že Česká republika podepsala dokument ,,Deklarace lidských práv" se jej zavázala beze zbytku plnit. A proto je toto prosté dotování chodu státu ze strany občanů, když si musejí vypůjčovat peníze na to, aby měli zajištěno své základní právo, a to právo ,,NA ŽIVOT". Jde proto o tunelování peněženek, a soukromých zdrojů plošně od občanů české republiky státem Česká republika. Neboť prosté právo ,,na život" je povinností státu, aby toto právo občanům bylo umožněno, aniž by se kvůli tomu museli plošně, masivně, tak jak tomu dnes je, občané finančně zadlužovat.
 
Jak zmiňuji výše, jde o skrytý mechanismus autogenocidy občanů ČR, Čechů. Tím, že jde o téměř právně nepostřehnutelné vzorce a likvidační mechanismy, jde o to více o nebezpečnou situaci v zemi. Ale nejde přece o to, že by problém nebyl vidět, vidíme jej všichni. Jen jaksi ještě nebyl přesně definován.
 
Ale pojetí částky 2200,-Kč jako existenčního minima pro občany v České republice je plošným podvodem na všechny občany ČR. Protože z částky 2200,- Kč občan fyzicky celý kalendářní měsíc existovat nevydrží.Nemůže si z této částky uhradit plnohodnotnou důstojnou stravu, ošacení dopravu, důstojné-tedy samostatné bydlení. Nechceme přece Čechy pasovat na úroveň kobylek, které bydlí na hromadě kdekoli pospolu, muži s muži, ženy s ženami. S tím totiž souvisí krom jiných antispolečenských znaků i umělé snižování porodnosti Čechů. Aby byla zajištěna řádně porodnost, musí mít možnost muži bydlet se ženami, a ženy naopak s muži. Pakliže státní sociální systém pasuje občany do role kobylek, kde musí bydlet pospolu muži s muži a ženy s ženami v nedůstojných ubytovnách, jde o faktický státem sociálně nastavený mechanismus snižování porodnosti občanů ČR. Snižováni porodnosti ze strany státní moci je trestným činem, stejně jako autogenocidní politika státu.
 
Informoval jsem již v této souvislosti mezinárodní trestní soud v Haagu.
 
Nechám na uvážení senátu ČR, zda autogenocida ekonomicky slabších občanů ČR, a uměle vytvářené snižování porodnosti občanů ČR, přihlížení tomuto chování pracovníky státní moci, prezidentem, je velezradou, či nikoliv.
 
Pokud české státní instituce se tváří, jako že výše jmenované jakoby nebylo, budou se muset ale zodpovídat spravedlnosti na mezinárodní úrovni. O problému informuji státní nejvyšší a vrchní státní zastupitelství již bezmála půl roku. Bylo tedy dost času na to, aby do teď proběhly pozitivní změny politicko-justičně-sociálně-policejního systému ČR.
 
Pozitivních změn tohoto výše jmenovaného státního systému s pozitivními dopady na pbčany ČR se ale dočkáme, dle mého názoru, pouze při kompletní personální výměně pracovníků tohoto systému. Zřejmě by musela být ustanovena nezávislá komise, dohlížející na kompletní personální změnu obsazení státního aparátu, sestavena například z členů europarlamentu-nevím.
 
Bohužel, chování mnohých státních úředníků, a stávajícího sociálního systému v ČR dosud žádné pozitivní změny nenaznačuje.
 
 
Jiří Pelíšek
 
,,Jsem obyčejný člověk, a toužím po neobyčejně hezkým životě. Nechci trávit hodiny a dny politikařením, polemizováním. Chci vytvářet trvalé hodnoty, které přetrvají. Nemám ani široká ramena, ani lokty, ani nemám hroší kůži. Jsem jen obyčejný občan, který se chce radovat z lásky ke svým blízkým, a užívat si zdraví." Když mi ale toto jiní berou, nezbývá mi než bojovat proti takové zvůli.
 
Přeji všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví a radosti.
 
............................................................................................................................................
 
Vaše minulázpráva-odpověď:
 

Kancelář Senátu

 

Oddělení vztahů s veřejností

 

č. j.

 

10345/2013/S

 

V Praze dne 22. 8. 2013

 

Věc: Odpověď na podání ze dne

 

14. 8. 2013

 

Vážený pane Pelíšku,

 

Kancelář Senátu obdržela

 

Vaše podání, které se týká mj. údajného páchání velezrady

 

úřadem prezidenta republiky.

 

Velezradu definuje článek 65 Hlavy třetí Ústavy ČR:

"..

velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a

celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na

základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí

 

prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt."

 

Z

 

vašeho podání není patrné, kterými konkrétními činy naplňuje podle Vás prezident

republiky skutkovou podstatu této definice.

 

S pozdravem

Mgr.

Květuše Procházková

Kancelář Senátu

Oddělení vztahů s veřejností

Valdštejnské nám. 17/4

 

118 01 Praha 1

www.senat.cz


Tel: 257072636
 

> Date: Tue, 27 Aug 2013 15:27:39 +0200
> To: jiri.pelisek@hotmail.com
> Subject: ODP Trestní oznámení pro spáchání trestného činu velezrady... [31084/2013]
> From: podatelna@senat.cz
>
> Vážená paní, Vážený pane,
> odpověď na Váš dotaz zaslaný na epodatelna@senat.cz naleznete v příloze tohoto e-mailu.
>
> Senát Parlamentu České republiky
> Valdštejnské náměstí 17/4
> 118 00 Praha 1
> Telefon: +420257071111