Okresní soud v Benešově - výživné otce, odvolání proti rozsudku, vyhotoveného na základě zkreslených a nepravdivých indicií.

16.09.2013 00:12
Jiří Pelíšek, Trvale hlášen: xxxxxx, 257 51 Bystřice, Dne 28.8.2013 vysegregován státními zaměstnanci města Pardubic z přechodného bydliště: Věry Junkové 447-Studánka, Pardubice
         
Věc: odvolání proti  rozsudku čj: 2T 161/2012 - 145 a proti dvojímu vyjádření o tom, že mnou uvedení soudci, které jsem označil soudu za podjaté vůči mně mne soudit, že tito soudci nejsou vyloučeni z jednání. Soud se mne sice zeptal, jestli jej považuji za podjaté, ale když jsem řekl že ano, stejně soudí dál, a ustanoví si, že nejsou vyloučeni. Na co pak je taková proceduraptaní, když si soudci dělají co chtějí?

  
Odvolávám se tímto proti rozsudku okresního soudu v Benešově ke krajskému soudu, neboť jednak obžaloba, a rozsudek jsou zcestným a vykonstruovaným obviněním, dokladující trestnou činnost páchanou na mně, na mé osobě bezmála již cca 15let ze strany instituce okresního soudu v Benešově, dříve městského soudu, název tohoto úřau je: Okresní soud v Benešově ... Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382

 
To, co se píše v rozsudku je slátanina překroucených informací s cílem mne poškodit, a vyrobit ze mne tak úmyslného pachatele trestné činnosti. Zvažuju proto podání trestního oznámení na soudce pro křivé obvinění, pro falšování faktů a pro překrucování informací s cílem mne společensky diskriminovat, a podle mého názoru jde opět o mafiózní nacistické chování soudce, který takto formuluje rozsudek, přičemž si musí být vědom skutečné pravdy, o které ale v rozsudku nikde nepíše. Jde dle mého názoru o trestnou činnost soudce, který ve snaze mne zkriminalizovat již po dlouhá léta, nezákonně píše nepravdivé indicie, na oko, na kterých pak vykonstruovává obvinění a rozsudek. Jde myslím také o to, aby si soudce dokázal svou důležitost, a osobně si ji náležitě vychutnal.
 
Tím se stává výše uvedená soudní instituce-soudní úřad, soud a justice ČR, která nerespektuje vůbec jakékoli moje připomínky, argumenty, ani mně jako člověka, která hrubým způsobem vůči mně potlačuje lidská práva, zejména Deklaraci lidských práv, a Úmluvu proti mučení, týrání, a jinému nelidskému zacházení či diskriminci, dle mého názoru nekompetentní mne soudit. Neboť v posledních šesti měsících jsem podal na uvedenou výše jmenovanou soudní instituci celou řadu trestních oznámení pro páchání trestné činnosti na mně ze strany této instituce. Proto se důvodně domnívám, jelikož proti této instituci je takto vedeno trestní stíhání s mezinárodní účastí zahraničních pozorovatelů, že soudní instituce a všichni zástupci justice a soudů, kterých se dotýká trestní stíhání pro páchání trestné  činnosti vůči mně, jsou všechny tyto osoby a subjekty výše jmenované vůči mé osobě podjatí, podjaté. Za nemorální pak považuji, když soudce, který je trestně stíhán za genocidně-nacistické jednání vůči mně, jako příslušníku ekonomicky slabší skupiny obyvatel, se sám sebe prohlašuje že není vyloučen ze soudního jednání se mnou. To už se v tomto státě každý, kdo je trestně stíhaný, může prohlásit za nevinného, anebo za soudce, když soudci samotní se mohou prohlásit nevinnými, nepodjatými, bez ohledu na to, co říká obžalovaný. Inu na českém státním mafiózním písečku je již vše tak prosáklé nacismem a sadistickou zlovůlí jednotlivců-státních zaměstnanců, že se není možno dovolat svých práv, že?

 

Rozsudek, a texty dokumentů, které jsem obdržel od výše jmenované instituce okresního soudu v Benešově dne 13.9.2013, jsou velmi pečlivě slohově a stylisticky zpracovány, s evidentním cílem vyrobit ze mne vědomého pachatele trestné činnosti ze strany této instituce-tohoto úřadu, resp. jeho pracovníků, soudců, státních zástupců.
 
V této, době, kdy běžně soudci, státní zástupci, a policie státní i městská používá při své práci mafiánských a nacistických nezákonných praktik, a překrucují fakta, píší pak tyto překroucené informace stylizované tak, aby vyrobili z člověka úmyslného krimináníka, přestože se obžaloby a jednání ozbrojených složek nezakládají na zákonnosti, ale jde o mafiánské dokazování si moci, v této době myslím, by proto měl být v České republice vyhlášen vyjímečný stav z důvodu akutního ohrožení státu vniřními ozbrojenými složkami, mafiánsky kooperujícími s dalšími státními úřady, jako jsou soudy, státní zastupitelství, privátní exekutoři, soudní exekutoři, a další subjekty, dále zdůvodu ohrožení republiky a její státnosti presidentem Milošem Zemanem, který má nacistické genocidní výroky na adresu politické strany Zelení. President České republiky jako nejvyšší velitel armády ČR s takovýmito nacistickými výroky o přání ,,vypálení" na adresu příslušníků zákonné a významné politické strany našeho státu, je pro českou republiku velmi nebezpečnou osobou. Ale jaký pán, takový krám. President v české republice jmenuje do funkcí také soudce.
Jestliže je takto pokřivená nacistickou filozofií celá struktura státních institucí, jak mám možnost se neustále přesvědčovat, a prezident ČR to ještě stvrzuje, nezbývá mi, než vyjádřit svou nedůvěru v právnost českého státního systému a jeho soudnictví, jeho justice, vyjádřit nedůvěru vládě, prezidentovi.  Nacismu si český národ užil víc než dost za období 2.větové války. Nehodlám se účastnit života mezi nacistickými skupinami lidí, mezi nacistickým a sadistickým, mafiozním uspořádáním státu, tedy ve zločineckém a nacisticky orientovaném státním zřízení, jak dokresluje chování, názory a postoje státních zaměstnanců, a mnohé kauzy známé z médií.. Český stát vlastně již tím, že mu vládne takováto diktatura, pozbyl své svrchované státnosti. Z tohoto důvodu neuznávám český stát jako právně způsobilý subjekt, neboť zde je potlačována demokracie na všech úrovních, a převládají zde mafiánské, nacistické praktiky chování ze strany státních zaměstnanců. Mohl bych jich už jmenovat desítky takovýchto případů, o kterých vím. O všem vždy informuji evropské společenství, a státní zastupitelství ČR. V Čechách by měl být vyhlášen vyjímečný stav, měly by být povlány mezinárodní jednotky, dohlížející na bezpečnost obyvatel, a na dodržování lidských práv. Každý občan by měl mít právo ve své čtvrti, informovat pracovníka mezinárodní inspekce či armády o tom, jaké bezpráví je na něm pácháno, a kým. Tento stav by měl trvat do té doby, než by občané měli zajištěnu dostatečně ochranu svých občanských práv. Zde má nyní justice snahu mne nezákonně uvěznit, pracují si pomalu na tom. Je jedno, co jim říkám, v obhajbách, v odvoláních. Stejně si postupně to těstíčko té své buchtičky kterou chtějí upéct, hnětou podle svého. Neuznávám dle výše jmenovaného svrchovanost české státnosti k dnešnímu dni, protože na všech úrovních českému státu, jak se přesvědčuji, pracují a vládnou státní zaměstnanci s mafiozními, nacistickými praktikami, které zahrnují do své práce, a narušují tak přímo demokracii a svrchovanost Českého státu, české ústavy.
Svým chováním zahanbují státní jméno Čechy před světem, a diskreditují tak Českou republiku, její kredit společensky ve světě, destabilizují tak i státní měnu Korunu českou. 
Nehodlám komunikovat s jakýmkoli člověkem, který praktikuje nacismus, sadismus, diskriminaci v podobě genocidní politiky. Protože je mi ale vyhrožováno různými státními zaměstnanci neustále, a opakovaně tím, že mne vrhnou do vězení na dlouhá léta, musím na základě tohoto nátlaku jistou komunikaci s těmito úředníky ČR vést, aby procesně neměli záminku mně nezákonně uklidit do vězení, jak je mi pořád z jejich strany nadhazováno. Jediným soudem, který uznávám jako kompetentní pro eventuelní soudní proces se mnou, je Evropský soud pro Lidská práva. S ohledem na mafiozně nacistické metody práce většiny českých státních zaměstnanců v současnosti, ke slíděčským manýrům, mafioznímu předávání informací mezi sebou, považuju všechny soudy České republiky za podjaté, co se týká věci, vůči níž se zde tímto odvolávám. Kdyby nebyly soudy podjaté, musely by sdělit do rozsudků, že jsem nevinen. Český antisociální-mafiánsko-nacistický systém státních zaměstnanců tyto praktiky, spolu se sadistickým uspokojením, mne vytěsnili-vysegregovali na okraj společnosti tím, že mi vnutili dlouhodobě setrvávat ve stavu,,sociální chudoby", přičemž vnějším elementem, pro který nejsem schopen vydělat si mzdu, a odměnu za svou  práci, je stát Česká republika, který mi toto dlouhodobě, trvale již cca 15 let zamezuje. Jak by mne tedy tento český stát mohl soudit za neplacení svých povinností, když příčinou a viníkem tohoto stavu je stát Česká republika? Stát Česká republika mi dlouhá léta neponechává nic z mých odměn za vykonanou práci, ani z podnikání, nebo téměř nic. Blokuje mi mzdu exekučně, i moje bankovní účty. Stát Česká republika mi neponechává žádné, nebo téměř žádné minimum peněz z mnou vydělaných odměn za vykonanou práci, neponechává mi ani peníze na to, abych se mohl najíst.
 
Jsem tak ze strany státu Česká republika vážně poškozen společensky, a na svém zdraví. Jako náhradu škody požaduji od státu Česká republika paušální odškodnění ve výši 20.000.000,Kč (dvacetmilionůkorun), tuto částku jako kompenzaci mým dlouholetým útrapám, týrání a mého mučení ze strany státu Česká republika, s poškozením mého zdraví a dlouhodobého ohrožování mne na životě, požaduji vyplatit k mým rukám co nejdříve, abych se mohl společensky rehabilitovat, a zapojit se do řádného společenského života, do práce, abych mohl řešit svůj zdravotní stav, léčit se.
Už jsem žádal o výplatu odškodného prostřednictvím státního zstupitelství v letošním roce, ale dosud jsem peníze neobdržel.
 
Mezinárodní soud pro lidská práva nakonec rozhodne o mojí nevině. Protože pravda nakonec vždy zvítězí nad lží a nenávistí.

 

Jiří Pelíšek
Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti."