Oubudsman ČR - Ochránce lidských práv v České republice - ,,Na vědomí k jeho rukám" jsem zaslal veškeré dokumenty s oznámením trestné činnosti státních zaměstnanců ČR: Úřadu vlády ČR-Policie ČR-Justice-Exekutorů-Zdravotníků - jeho reakce, a moje odpověď..

17.10.2013 10:11
 
 
Oubudsman ČR - Ochránce lidských práv v České republice - ,,Na vědomí k jeho rukám" jsem zaslal veškeré dokumenty s oznámením trestné činnosti státních zaměstnanců ČR: Úřadu vlády ČR-Policie ČR-Justice-Exekutorů-Zdravotníků...
...jeho reakci, a moji odpověď si můžete přečíst zde, níže:

---------------------------------------------------------------------------

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným
elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: VOP 6425/2013 VOP

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv:

---------------------------------------------------------------------------

Veřejný ochránce práv ( reakce kanceláře oubudsmana ČR )
Údolní 39, 602 00 Brno

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112

e-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz

 

Vážený pan

Jiří Pelíšek...xxx okr. Benešov

jiri.pelisek@hotmail.com

Naše značka Datum

6425/2013/VOP/A 16. října 2013

 

Vážený pane,

Vaše podání, doručené Kanceláři veřejného ochránce práv dne 11. října 2013, bylo veřejnému ochránci práv zasláno pouze na vědomí, a proto na ně nebude

ochránce přímo odpovídat. Podnět ve smyslu zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, má být adresován přímo ochránci a obsahovat náležitosti podnětu. Předběžné posouzení podání zaslaného ochránci na vědomí nadto nasvědčuje tomu, že předložený problém, tak jak je popsán, nespadá do působnosti ochránce, a proto Vám ochránce nemůže být nápomocen. Ochránce je totiž oprávněn prověřit, zjednodušeně řečeno, především jednání

(či nečinnost) správních úřadů a institucí při výkonu státní správy (např. stavebních úřadů, katastrálních úřadů, finančních úřadů, úřadů práce, orgánů pomoci v hmotné nouzi, orgánů státní sociální podpory apod.).

Více informací, které pro Vás připravila Kancelář veřejného ochránce práv a které Vám mohu poskytnout, naleznete v příloze.

 

S pozdravem

JUDr. Veronika G a b r i š o v á v. r.

vedoucí oddělení

veřejného pořádku a místní správy

(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Příloha

Působnost VOP

Za správnost:

Petra Vašíčková

 

      Pelisek.pdf 

reakce kanceláře

oubudsmana ŘC     

 

 

JAK SE OBRACET

na Oubudsmana.pdf

 

------------------------------------------------------------------

Moje odpověď na reakci kanceláře ochránce práv:

Ano, zasílám informativně panu Oubudsmanovi tyto záležitosti pouze ,,Na vědomí" s vědomím toho, že jako moudrý muž je může zohlednit ve své práci, uzná-li za vhodné. Osobně se domnívám, že témata, o ktrých píšu formou, terou jsem zvolil, jsou natolik závažná, že se k nim všichni, kteří o nich víme, musíme postavit každý tak, jak je v jeho možnostech, ale s cílem zastavit mafiozní jednání, pokud k němu dochází, a ukázat těmto lidem, že existuje protisíla, která jim nezaručí beztrestnost jejich jednání. Tito lidé, tento uzavřený kruh politicko-policejně-justičně-exekutorské mafie v tomto státě ničí osudy mnoha rodin, fyzicky ničí a likvidují mnoho lidí. Uvádí se číslo 1 milion Čechů. Viz ČT24 z loňského roku, a nyní ČMKOZ. Zajisté se těmto zdrojům dá věřit, a pokud tomu tak skutečně je, nemůže žádný občan, který se o tomto dozví, přece být v klidu, a dělat jako že se ho toto netýká. Jednak jeden miion lidí na pokraji smrti už je jen krůček k občanské válce, která může tudíž vypuknout každým okamžikem, a také ale jde o genocidu národa ze strany vlastní vlády. Když pouze jedna firma-tedy jeden člověk-dokáže vytunelovat 200 miliard Kč z ní ve svůj prospěch, a takovéto tunelování je v ČR běžnou praxí, pak nemůže obstát agument, že český stát nemá peníze na to, aby se postaral sciálními dávkami o své občany, tak jak mu ukládá deklarace lidských práv. A pokud Český stát-tedy úřad vlády ČR - ponechává prostor pro takovou ztrátu peněz do soukroých kapes ze zdrojů státního bohatství, a dopouští vědomě a nebo z nedbalosti tak ožebračování milionu Čechů a uvrhnutí jich na hranici smrti, musí zúčastnění nést za toto trestní odpovědnost i z důvodu toho, aby následníci udělali taková opatření, která zamezí možnosti rozkrádání státu v takovémto obrovském rozsahu. Čeští občané se mají podílet na tom, že si nějaký gauner jezdí jachtou,  létá tryskáčem? Proč? A pak ještě se kvůli tomu musí zadlužovat, a když nemají ze stejných důvodů-tedy z důvodů tunelování státu na splácení, nastoupí na ně státní persekuční síly, které tyto občany srazí totálně na kolena, a následně tato výkonná mafie státu zajistí úplné pozvoné předčasné  fyzické odumření těl těchto občanů. Právní kroky, jak může občan se tomuto všemu bránit, v ČR v podstatě nexexistují, a kdo by to chtěl zkusit, potřebuje na to dlouhá léta se tomu věnovat, ale s velmi nejistým výsledkem. Proto jsem zvolil obranu revoluční cestu, která nekopíruje standartní české cesty. Jedině tak lze dosáhnout dle mého názoru toho, že se snad podaří zachránit mnoho životů a osudů před pohromou, která je jim od výše zmíněné mafie nachystána, a o níž ale zatím tito lidé netuší. Já už jsem ale tu cestu poznal, vím jak chutná odhnívání těla za živa. A proto jsem se rozhodl bojovat s tímto fenoménem, zastavit ho, a zničit jej. Aby lidé mohli svobodně a klidně v této zemi dýchat. Nápomocni mi jsou světové organizace, o kterých vím, že informace, které jsem jim poskytl, nenechají být, ale že se jimi průběžně zabývají. Dále jsem si vzal na pomoc veřejné mínění a média česká i světová. Toto vše je dostatečná legální a transparentní síla, která rozdrtí mafii, jež se rozhodla zničit český národ zruinováním jeho ekonomiky a jeho kapes.
 

Jiří Pelíšek

Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti."

www.jpelisek.estranky.cz           www.DotazyVlade.etranky.cz