* Trestní oznámení pro spáchání trestného činu velezrady, kterou dle mého názoru páchá dnes a denně úřad presidenta České republiky spolu s vědomím a svou netečností podporující vládou, poslanců, vysokých justičních představitelů, policejního prezidenta a

15.08.2013 11:51

  

Komu: epodatelna@senat.cz

J. PelíšekUpravit podrobnosti o profilu

Od: J. Pelíšek (jiri.pelisek@hotmail.com)

Odesláno: 15. srpna 2013 10:53:43

Komu: epodatelna@senat.cz (epodatelna@senat.cz)

 

Jiří Pelíšek

Dr.E.Beneše 25

257 51 Bystřice

 

 

Pro: Vrchní státní zastupitelství

dále pro: Senát České republiky

-----------------------------------------------------------

na vědomí: Ochránce lidských práv ČR

Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN - cz

 

Věc: Trestní oznámení pro spáchání trestného činu velezrady, kterou dle mého názoru páchá dnes a denně úřad presidenta České republiky spolu s vědomím a svou netečností podporující vládou, poslanců, vysokých justičních představitelů, policejního prezidenta a jeho úřadu.

Jestliže stávající president Čeké republiky pan Ing.Miloš Zeman a ostatní jmenované osoby a úřady nechávají tuto situaci volně pokračovat, a vůbec ji neřeší, dopouští se tak trestného činu velezrady České republiky, s cílem ji bezpečnostně ovládat a ohrožovat organizovaným zločinem velkého formátu, vědomě a systematicky touto destabilizací bezpečnosti státu podporují podmínky pro korupci značného rozměru, vytvářejí v této zemi podmínky pro možnost neustálého rozkrádání státní pokladny dle kauz se škodou velkého rozsahu, které jsou obecně známé, jako například nákup vojenské techniky, který je nadhodnocen, a jiné kauzy kde stát přichází o miliony a o miliardy. Ale také tím, že kriminalizuje justice plošně občany ČR, na z velké části smyšlených a justicí svévolně a záměrně překroucených či zkreslených faktech, či na faktech, ke kterým nedošlo. Dále se velezrady dopouští tyto osoby včetně pana presidenta tím, že potlačují masivně lidská práva občanů, a provozují tak na této skupině obyvatel justiční zvůli, odsuzuje Justice bezmyšlenkovitě mnohdy na vlastní vůlí justice nepravdivě vykonstruovaném či zkresleném obsahu obžaloby a následně i rozhodnutí či trestních rozsudků mnohatisícům občanů České republiky ročně-je zde myšleno hlavně to velké mnoztví počtu odsouzených rozvedených otců, jak uvádím výše. Jestliže je na internetových serverech tolik zmínek a násilnické zvůle soudců a státních zástupců, kdy žalovaný občan je konfrontován se zvůlí státní moci takto, a je tak uváděn občan do pozice znevýhodněného účastníka řízení v nerovném boji.

...Trestného činu velezrady se také výše jmenované osoby a subjekty podle mého názoru dopouštějí vědomým provozováním autogenocidního systému politiky vlády, zaměřenému proti ekonomicky slabší skupině obyvatel jejího vlastního lidu. O tomto fenoménu bezostyšně praktikujícím jej vládou a politiky píši, hovořím s vládou a s poslanci, se státními zástupci, jakým autogenocida Čechů bezesporu je, již pátý měsíc. V ulicích měst a obcí ČR umírá na bezdomovectví hladem, nemocemi, ve špíně mnoho tisíc českých občanů. Podal jsem v tomto směru již řadu trestních oznámení. Zatím nikdo se mnou o tom ale zpětně nekomunikuje, zřejmě čekají, až mi úplně dojdou síly, až zemřu. A budou mít o jednoho urputnýho svědka míň. Všude, ve všech materiálech a v trestních oznámeních uvádím, že mne Český systém nechává prostě vyčerpat a zemřít hlady. Žádnou humanitární pomoc jsem ale nedostal, ze které mohu přežít do dalšího kalendářního měsíce, vyjma částky 2200,-Kč, která postačuje na nákup potravin pouze na 1 týden, nyní už mi zbývají peníze tak na dva dny, pak už zřejmě budu muset řešit otázku mého ohrožení na životě z důvodu absence peněz, a tedy i potravy.

...Aktuální situace bezpečnosti státu Česká republika je dle mého názoru triskní, je podkopávána naprosto neodúvodněně. Bezpečnost tohoto státu je ke dni 14.8.2013 v přímém a velmi vážném ohrožení. Justiční systém, úzce spolupracující s ozbrojenými složkami, jako je policie ČR, městská policie, justiční stráž je nekompetentní, sabotuje záměrně a systemaicky bezpečnost této země, tím, že nedává soubor těchto spolupracujícch složek, tedy justičně-policejní systém prostor občanům pro realizaci spravedlnosti, a to zcela vědomě lidmi, kteří by měli být kompetentní, ale vzhledem k pojetí a raelizaci výkonu své práce kompetenci nemají, jako jsou soudci, státní zástupci, neboť již úplně ztratili důvěru občanů. Jsou to ve velkém procentu lidé, kteří podkopávají spravedlnost tím, že ve svých rozsudcích, obžalobách, rozhodnutích, při soudních přelíčeních používají nepravdivé mnohdy zcela zcestné i vykonstruované vlastními silami indicie, na základě kterých kriminalizují velké procento obyvtel ČR, a uvrhují je tak do podmínek zoufalého osudu bídy, postkriminálních problémů zařadit se do společnosti, degradují inteligenci slušných obyvatel, a přímo se podílejí tímto způsobem na jejich neoprávnně vykonstruovaném utrpení, tak je trýzní a mučí, mnohdy občané kteří toto netuší tak uvěří i tomu, že jsou viníci, že jejich osud kriminálníka je opodstatněný. Ve velkém procentu počtu souzených a trestně odsouzených slušných lidí, zejména při soudních procesech trestního stíhání ohledně výživného na děti tomu tak není. Tito občané, kdyby jim soudci a státní zástupci ve spolupráci s policií ČR nepřipravili půdu kriminálníka a osud krimnálníka, který se s nimi táhne celý jejich život až do smrti, tito lidé by zvládli řádně uhradit své alimenty, a byli by bezúhonnými. Justičně-policejní aparát však vyrábí ze slušných lidí uměle kriminálníky, vykonstruovává případy tam, kde vlastně podle práva a podle zákona nejsou. Laik, občan, ale bhužel i mnozí advokáti to nedokáží prohlédnout, a tak jsou takto v České republice mařeny osudy a životy mnoha tisíc občanů, jejich dětí, a partnerů/patnerek. Celkově jde ze strany policejně-justičního systému státní moci o dlouhodobé podkopávání důvěrhodnsti spravedlnosti státu Česká republika, tím k vytváření ,,podhoubí" pro korupci značného rozsahu.

Slušnému občanovi zde v České republice není ponechán dle mého názoru prostor pro spravedlnost. Tím, a způsobem, jakým se soudci a státní zástupci - tedy pracovníci Justice ČR, i kriminalisté projevují, jsem nabyl dojmu, že jsou v této zemi nedůvěrohodnou složkou obranného a ochranného systému České republiky, i pro mne jako pro řadového občana. Pokud se takto plošně diskriminačně chová státní sektor úzce spolupracující s bezpečnostními a brannými orgány státu, které navíc jsou v přímém podřízeném vztahu k osobě pana prezidenta, nezbývá mi než se domnívat, že se zde skutečně jedná ze strany pracovníků státní moci ČR ke zvůli, k potlačování lidských práv, a k provozování zmíněné trestné činnosti. Tím ale pro mne jakožto pro občana se stalo politicko-justičně-policejní zřízení státu Česká republika nedůvěryhodným zločinným společentvím, které lze otevřeně a po právu nazývat státní mafií.

Navrhuji prošetřit toto trestní oznámení senátem ČR, a přípaně dalšími kompetentními osobami u nás, i v zahraničí. Jediným řešením situace v zemi, tak, aby se předešlo například třídním nepokojům v zemi, a dalšímu nepředvídatelnému vývoji událostí v zemi je:

Okamžitá personální výměna a potrestání všech státních zaměstnanců, kdož se výše jmenované trestné činnosti dopouští, i všech zúčastněných osob, které se v minulosti podílely nebo spolupodíleli na této trestné činnosti. Praktický návod, jak tuto personální výměnu plošně po celé republice provést, popisuji ve svém díle, v elektronické knize, zaměřené na toto téma, která bude brzy již vydána. Je zapotřebí vytvoření zvláštního mezinárodního kontrolního týmu, který dohlédne beze zbytku na personální výměnu všech státních zaměstnanců v České republice, Justice-*soudců-justiční stráže-*státních zástupců-policie, *kriminalistů-městská policie, a ostatní státní zaměstnance v co možná nejkratší lhůtě. Stávající struktura personálního obsazení státních zaměstnanců v ČR má zvyk předvádět zvůli výkladu práva po svém, bez ohledu na spravedlnost, spíše s cílem zkriminalizovat co nejvíce lidí, a zíkat tak ze soudních procesů peníze do státní pokladny, i do kapes svých například formou odměn za objasněnost případů. Svým přezíráním principu spravedlnosti, kvůli kterému byli ustanoveni do svých funkcí, zejména státní zástupci, soudci, kriminalisté , a nahrazení služby spravedlnosti chováním hospodských povalečů při výkonu své práce, s vědomím toho, že takto podrývají autoritu státu, maření možnosti prosperity občanů a tím i státu, vznik chaosu, který způsobují ve společnosti odsuzováním nevinných lidí, a ničením jejich osudů, osudů jejich blízkých, maskují megaproblém, kterým je snaha cizích mocností a imperialistických zájmů, lobistů ovládat tento stát, a zdiskreditovat jeho postavení, jméno, měnu, před světem, nechat pomřít rasu Čehů prostředictvím autogenocidní politiky, která již je nastartována, a očividně probíhá. Na ulicích ČR umírají tisíce Čechů, a stovky nových imigrantů nejvíce zvýchodních zemí denně přijíždějí do Čech za prací. Umírající česká pracovní síla je zde nahrazována imigranty. Až jednou bude zřejmý úbytek původních domorodých českých obyvatel, bude již pozdě chtít českou rasu zachránit. A životy těm většinou mužům kolem 50 let věku,kterým nyní není již dopřáno dožít se ve zdraví svého stáří, a jejich zdraví jim nikdo pak již nevrátí. Ještě je ale čas to změnit, ještě nejsou všichni po smrti.Stávající autogenocidní politika státu Česká republika je vlastizradou vůči svým občanům, zvýhodňováni jsou imigranti, kteří jsou také organizovaní, narozdíl od Čechů, kteří si každý myslí, že nejlíp vše zvládne sám.

Vzhledem k zakořeněným zvykům ,,starých" struktur v justici, tedy zvykům státních zástupců, kriminalistů, soudců, kteří rezignovali při styku s občany na slušné chování, a nedodržují vědomě a svévolně ustanovení mezinárodně ratifkovaných úmluv o dodržování lidských práv v Evropě, protože mnohdy již tak provozují vědomě, veřejně a bezostyšně trestnou činnost s vysokým stupněm nebezpečnosti pro společnost, a protože se toto děje naprosto běžně a plošně po celém našem malém státě, je zapotřebí ,,okamžitá" personální výměna všech těchto státních zaměstnanců. Dokud nebudou všichni vyměněni, za lidi, kteří si váží své práce, a váží si také zákonů a práva, dodržující lidská práva bezvýhradně, do té doby, jelikož se jedná o pracovíky státní moci samotné, podléhající přímo osobě presidenta jekožto jejich nadřízenému, a vrchnímu veliteli ozbrojených sil ČR, do té doby nežli bude zahájena výměna všech těchto pracovníků, a tito nebudou postaveni mimo službu, a budou dál provozovat výše jmenovanou trestnou činnost, do té doby, dokud výše jmenovaná trestná činnost těchto pracovníků nebude plošně zcela zastavena, teď když již na probém upozorňuji, do té doby se pořád jedná o jednání velezrady lidmi, kteří byli zvoleni do svých funkcí, aby hájili spravedlnost v tomto státě. A do té doby také nemůže mít justice české republiky a další jmenované složky státní moci jakoukoli důvěru veřejnosti, ani vážnost. Neboť do té doby je to zločinné organizované ozbrojené spolčení lidí, kteří podrývají moc, a jméno české republiky, a zároveň se tak dopouštějí i oslabení obranyschopnosti země, a napomáhají tak kriminálním živlům a úmyslům, s cílem parazitovat na české republice. V neposlední řadě je možno na pozadí tohoto jednání pátrat po tom, zda zde není ještě motiv finanční nebo jiný, tedy zda tito pracovnci nejsou nějak motivování za sabotování řádného chodu českého státu. Neboť skupina jmenovaná státních zaměstnanců se chová jaksi plošně po celé republiceshodně neurvale vůči svým občanům, a vyzařuje miztoho prvek jednotnosti tohoto chování, včetně spolupáce kooperujících ouzbrojených složek, jednotnostimýtů plitiků na daná témata. Z čehož je zřejmé, že celá zde zmíněná skupina státních zaměstnanců je organizována, a má plošně po celé republice jednotné postupy, byť kriminální, a pro společnost nepřijatelné. Úskoky politiků, úskoky presidenta, které lze očekávat, jako mlčení na dané téma, obcházení tématu, dlouhá pauza pod různými záminkami, nebo naopak tabu, ticho, to vše jsou jen úskoky lidí, kteří nechtějí, aby se jejich kriminální chování projednávalo, a aby byli společensky takto vidět. Ale pokud se problém nebude řešit, nemůžeme se pak divit strmmu úpadku celé naší české populaci, a degradaci její inteligence. Proto doufám, že se najdou kompetentní lidé, kteří již konečně ozdraví naši společnost, a spravedlnosti zde bude neúplatně zadostiučiněno.

Jestliže statisticky vyplývá z informací které jsou běžně dostupné, že ročně je v České republice odsouzeno cca 7000 otců a cca 600 žen pro neplacení výživného, je jasné, že toto číslo je alarmující. Vždyť se jedná téměř o polovinu běžného okresního města v ČR trestně odsouzených lidí ! Nikdo z nich už nesežene téměř žádnou slušnou kvalifikovanou práci, tu pak vykonávají například cizinci. A při tom se jedná o skupinu lidí, kteří se třeba rozešli s partnerem, ale své děti mají rádi. Nikdo přece nenechá svévolně umírát své dítě hladem. I kdyby jej měl vzít, a dovést do dětského domova. Chápu, že se najdou i jedinci, kteřým je to jedno, ale množství 7000občanů ČR + 600 žen ročně, to je tak veliké číslo, že si říkám, že chyba není v těch lidech, ale v systému České republiky.

Když se podíváme na minimální reálné náklady pro život občana ČR, tedy reálné, nikoli tabulkové náklady, zjistíme, že aby měl občan důstojné bydlení, tedy alespoň garsonieru, kde bude moci plánovat rodinu se svou partnerkou, případně vychovávat děti, pak nájemné v ČR bylo díky developerům dnes již nezvratně vyhnáno na 10.000,-Kč. K tomu je potřeba přičíst tak 4000,-Kč na jídlo měsíčně, a 1000Kč na ošacení. Další položky zde nezmiňuji, léky apod. Nutně tedy občan čeké republiky potřebuje k důstojnému životu v tomto státě měsíčně minimálně 15.000,-Kč.

Minimální sociální dávky pro dospělého člověka, kterým státní úředníci ČR nazývají existenčním minimem, jsou stanoveny státem na 2200,-Kč

Což odpovídá asi tak 100 EUR na měsíc. Ale jsme členem Evropské unie, tak proč zde máme a-sociální dávky, jako například v Bulharsku??

Pro přehlednost přikládám tabulku minimálního příjmu v zahraničí, v okolních státech Evropy:

Tabulka: Životní minimum v roce 2008 (euro/měsíc)

 

Tabulka: Životní minimum v roce 2008 (euro/měsíc)

 

Země Dospělý

Belgie 644

Bulharsko 19

Dánsko 1201

Estonsko 58

Finsko 372

Francie 441

Irsko 805

Itálie 269

Kypr 356

Lichtenštejnsko 689

Litva 53

Lotyšško 39

Lucembursko 1184

Malta 359

Německo 345

Nizozemí 588

Norsko 560

Portugalsko 177

Rakousko 542

Rumunsko 28

Slovensko 157

Slovinsko 206

Švédsko 385

Velká Británie 742

Tedy dokud bude u nás minimální sociální dávka ve výši 2200,-Kč, oproti reálným nákladům na život jednotlivce v ČR ve výši 15.000,-Kč, pak se nelze divit, že mnozí občané prostě nemají peníze, aby si koupili chléb, a umírají. No a pak je také samozřejmé, že nemusejí prostě mít peníze ani na posílání alimentů. Namísto rozkrádání miliard Kč ze státní pokladny , když se tyto miliardy rozdělí například na sociální dávky, bude všem líp. Matematicky, když má občan ČR své minimální náklady na život ve výši 15.000,-Kč a stane se závislým na sociálních dávkách, jeho reálné minimální náklady se nesníží,nebude mu stačit 2200,-Kč naopak mu bude chybět -12.800,-Kč aby mohl dále fyzicky existovat. Jinými slovy, matematika má svou logiku, jinak by nepřežila ani vteřinu. a početně příklad 1+1 jsou vždycky 2, nikoli 15.000,-Kč. A 2200,-Kč zůstanou 2200,-Kč, i kdyby čert na koze jezdil, a občanovi v tu chvíli chybí -12.800,-Kč. A pokud občan chce jíst, bydlet, musí si ty peníze někde půjčit. Anebo musí jít spát na ulici. A toto je politika státu, který s naprostou jistotou nechá dotovat své fungování z půjček svých občanů. Jde o tunelování kapes občanů v masovém měřítku. V okamžiku, kdy se již občané dostávají do situace, že si již nemají kde vypůjčit peníze, tak na tu ulici stejně pak musí jít. Ale spolu s tím jsou již zpravidla proháneni institucemi, soudy, exekutory, a jsou kriminalizováni. Ti co nezemřou na ulici bezdomovectvím, se dožijí kriminálu, a po propuštění jsou na tom hůř než tenkrát, když byli poprvé bezdomovci. Jsou totiž starší, sešlejší, a mají kriminální minulost. Takže jsou stejně neustále tváří v tvář své smrti bezdomovectvím.

Tak ať nejdřív stát Česká republika srovná sociální dávky s reálnými měsíčními náklady občana-nikoli uměle poníženými-ale těmi reálnými, beze stropu 4000,-Kč na bydlení, neboť takovýto strop způsobuje, že lidé pak bydlí na špinavých ubytovnách s kriminálními živly, a navíc musejí bydlet odloučeně od svých partnerů a partnerek-což je uměle vytvářené prostředí pro snižování porodnosti, a toto je trestné.

Ať stát lidem vlastní země umožní život bez zadlužování se, ať stát Česká republika umožní svým občanům právo na život, aniž by si na toto právo museli čeští občané brát úvěry, a pak atˇ teprve soudí ty občany za neplacení, například alimentů. Takhle, jak je to teď jsme národem kriminálníků podle statistik. A justice, soudci, státní zástupci, by se měli hodně stydět, že otce svých dětí takto hromadně trestně odsuzují, a tím v tak velkém počtu likvidují jejich osudy, možnost seberealizace, a prosperity pro stát. Množství lidí, takto utýraných na ulici umírajících dnes dosahuje mnoho tisíc občanů ČR, jde o autogenocidní politiku státu vůči vlastním občanům, namířenou proti ekonomicky slabší skupině obyvatel, kterou ale stát systematicky z obyvatel vytváří tím, že reálně dosažitelné příjmy v ČR jsou průměrně nižší, než příjmy..Ale o tom již jsem psal v jiných trestních oznámeních z letošního roku na státní zastupitelství.

S pozdravem

Jiří Pelíšek

,,Jsem obyčejný člověk, a toužím po neobyčejně hezkým životě. Nechci trávit hodiny a dny politikařením, polemizováním. Chci vytvářet trvalé hodnoty, které přetrvají. Nemám ani široká ramena, ani lokty, ani nemám hroší kůži. Jsem jen obyčejný občan, který se chce radovat z lásky ke svým blízkým, a užívat si zdraví. Když mi ale toto jiní berou, nezbývá mi než bojovat proti takové zvůli".

Na vědomí: národní a mezinárodní instituce dohlížející lidská práva, Mezinárodní trestní soud v Haagu

Komu: epodatelna@senat.cz