Trestní oznámení - pro týrání sociálně slabých občanů České republiky hladomorem a bezdmovectvím ze strany státních zaměstnanců, tedy ze strany státu, ze strany zaměstnanců úřadu vlády Česká republika, ve spolupachatelství státních zaměstnanců magistrátu

04.10.2013 13:02
Trestní oznámení - pro týrání sociálně slabých občanů České republiky hladomorem a bezdmovectvím ze strany státních zaměstnanců, tedy ze strany státu, ze strany zaměstnanců úřadu vlády Česká republika, ve spolupachatelství státních  zaměstnanců magistrátu hl.města Prahy, ve spolupachatelství státních zaměstnanců městského úřadu Prahy 1 a Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků živnostenského úřadu Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků hygienické stanice hlavního města Prahy a jejích poboček, dále ve solupachatelství policie ČR a městské policie Praha.

Pro: Vrchní státní zastupitelství Praha 
Kopie: Oubudsman Evropy, Oubudsman ČR, Nejvyšší komisař pro lidská práva při OSN, mezinárodní trestní soud v Haagu, Mezinárodní soud pro lidská práva, světovým a českým médiím. 
 
Podávám tímto trestní oznámení na zaměstnance úřadu vlády Česká republika, ve spolupachatelství státních  zaměstnanců magistrátu hl.města Prahy, ve spolupachatelství státních zaměstnanců městského úřadu Prahy 1 a Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků živnostenského úřadu Praha 5, ve spolupachatelství pracovníků hygienické stanice hlavního města Prahy a jejích poboček.
 
 
V měsíci září 2013 byl proveden výživový test lidí bez domova v hlavním městě Praha. Bylo zjištěno, že stovky lidí, kteří nemají peníze, kteří jsou vysegregováni společností až na její samotný okraj, nemají ani korunu  na to, aby si mohli koupit  jídlo, a jsou tedy plně odkázáni na dary a na charitu, nejsou ze strany státu prakticky nijak vyživováni. Jejich jediným útočištěm je v Praze nezisková organizace s názvem ,,Naděje", se sídlem na Praze 5, ulice v Brance. Jídelna této organizace Naděje se nachází na adrese ,,U Bulhara-pod mostem, Praha 1".  Výše jmenovaní ekonomicky vysláblí občané, sražení společností na kolena, až nasamé dno jejich lidské existence a lidské důstojnosti, nemají kde bydlet z důvodu přeplněných ubytovacích kapacit, a nemají co jíst. Mohou se najíst zdarma pouze ve zmíněné neziskové organizaci Naděje, a to dle níže uvedených dispozic, dle níže uvedeného jídelníčku, a přiloženého výživového testu. Tento jídelníček je však pro dospělého člověka zcela nedostatečný jak po stránce výživových hodnot jídla, tak nedostatečné množství kalorií, vitamíny vůbec žádné neobsahuje, a rovněž tak téměř žádné minerály a stopové prvky. Občané závislí na stravě zde jsou většinou naléváni  pouze tekutinami typu čaj, a polévka, většinou bez pečiva. Energetická hodnota jídla zde podávaného, se pohybuje kolem 10-12% běžné potřeby dospělého člověka denně. Dlouhodobým stravováním zde takovouto výživově nedostatečnou stravou jsou tito lidé zde dle mého názoru vystavováni týrání hladomorem. Tím, že úřad  vlády ČR, ač má informace o množství bezdomovců v ČR, jak vyplývá z průvodní zprávy ke koncepci řešení bezdomovectví z 10.9.2013 kterou vydalo MPSV s časovým horizontem jejího naplnění do r.2017, a v podstatě úřad vlády prakticky NEKONÁ, se dopouští na bezdomovcích závislých na stravě od státu trestného činu genocidy vůči těmto lidem a teké je svou netečností úřad vlády týrá hladomorem, a podmínkami bezdomovectví, vekterých dle koncepce MPSV o řešení bezdomovectví budou must tito lidé setrvat ještě do roku 2017. Tedyse úřad vlády takto dopouští trestného činu týrání sociálně slabé skupiny obyvatel ČR. O jídelníčku, tedy o stravě, která je podávána bezdomovcům v Praze zdarma, tedy pouze od organizace Naděje - jiná taková organizace v Praze není-jinde je jídlo zpravidla zpolatněné, tím tedy že o skladbě jídelníčku vědí a musejí vědět zaměstnanci institucí magistrátu hl.města Prahy, státní zaměstnanci městského úřadu Prahy 1 a Praha 5, pracovníci živnostenského úřadu Praha 5, pracovníci hygienické stanice hlavního města Prahy a jejích poboček, dále pracovníci státní policie ČR a městské policie Praha. a nikdo z těchto pracovníků nezajistil nápravu, tedy doplnění stravy lidem zde se stravujícím na úroveň odpovídající jejich zdravému přežití, a důstojnému životu, se spolupodílejí spolu s pracovníky úřadu vlády na trestném činu týrání hladomorem těchto lidí bez domova, bez finančních prostředků, kteří nemají peníze na to, aby si koupili jídlo. V podstatě odpovědní státní zaměstnanci úřadu vlády ČR, ani jiné státní instituce odpovědné za blaho občanů nezajišťují mnoha tisícům lidí v ČR a stovkám lidí stravujících se u organizace Naděje, základní humanitární pomoc, odpovědní pracovníci státu, ač je to jejich povinnost, nezajišťují zmíněné sociálně slabé skupině Čechů prakticky vůbec žádnou sociální pomoc, dpopouštějí se tak svou nečinností v tomto směru zločinů proti lidskosti, neboť zmíněná skupina sociálně slabých občanů je zde  týrána bezesporu hladomorem, a podmínkami bezdomovectví.
 
Přílohou tohoto emailu Vám zasílám výsledek provedeného výživového testu.
 
V měsíci září - až říjen https://byl proveden test, jaká je výživová hodnota jídelníčku lidí, kteří v České republice se ocitli absolutně bez prostředků, a nemohou si tak koupit ani jídlo. Byl proveden průzkum v hlavním městě Praze, jak funguje v tomto směru charita, tedy bezplatné zajištění pomoci těmto lidem.
 • Uvedeným průzkumem, a následným testem výživové hodnoty jídelníčku funkční charity v Praze bylo zjištěno toto:
 •  
 • Úřad vlády ČR disponuje statistikami o počtu bezdomovců v ČR, a také o počtu bezdomovců v Praze, jak dokládá z 10.9.2013 dokument koncepce sociálního bydlení pro bezdomovce, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo. Z této koncepce vyplývá, že úředníci na její naplňování mají dostatek času, do roku 2017. Což těmto úředníkům umožní chovat se vůči bezdomovcům i nadále liknavě, a v podstatě jejich tíživou situaci neřešit s odůvodněním přeplněných a nedostatečných kapacit, jako je tomu nyní a historicky již zhruba 15 let.
 •  
 • Bylo zjištěno, že stát má podle mezinárodně podepsaných dokumentů o lidských právech, zejména dle dokumentu ,,Deklarace lidských práv" za povinnost zajistit občanovi tak vysoký finanční příjem, aby občan byl s to si z něho zaplatit důstojné bydlení, zdravou stravu, a ošacení. V případě, že občanovi jeho příjem nepostačuje na uvedené náklady na život, je stát povinen občanovi tento rozdíl příjmu sociálními doplácet, například ze systému sociálních dávek. 
 •  
 • V České republice nejen že občanům není doplácen rozdíl příjmu, kde občanovi jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů na důstojné bydlení, zdravé jídlo, a ošacení-tedy na naplnění svého občanského právana ,,důstojný život", ale v České republice je dnes dle dostupných statistik přibližně 40tisíc občanů, kteří nemají kde bydlet, jsou bez přístřeší, nemají peníze ani na to, aby si koupili jídlo, a už vůbec, aby si koupili nějaké ošacení. Dalších 150 tisíc občanů ČR aktuálně o střechu nad hlavou přichází.
 •  
 • V České republice se úřad vlády a další odpovědní státní zaměstnanci tváří, jako by se jich situace lidí, kteří byli předluženým státem Česká republika vytěsněni-vysegregováni až na samý okraj společnosti a byli tak v podstatě sociálně vyloučeni ze společnosti, jako by se těchto státních zaměstnanců situace těchto českých občanů netýkala, přestože je péče o občany v tomto smyslu ze strany státu povinnost, a je v ČR tato povinnost zcela nenaplněna.
 •  
 • Strava:
 • Bylo zjištěno, že v hlavním městě ČR, v Praze funguje pro uvedenou skupinu sociálně vytěsněných-vysegregovaných lidí pouze jedna charitatvní organizace, kde se tito lidé-zpravidla bezdomovci- mohou ZDARMA a pravidelně najíst, umýt, a občas mohou zde také dostat nějaké ošacení, funguje zde také lékař, a organizace poskytuje pomoc i v otázce bydlení, i když kapacity jsou nedostatečné. Jde o charitativní organizaci s názvem ,,Naděje" nezisková organizace, se sídlem Praha 5, v Brance. Provozovna a jídelna je na adrese ,,U Bulhara, Praha 1-pod mostem". Toto je jediné místo, kde bezdomovci v Praze dostávají systematicky a pravidelně teplé jídlo zdarma. Výživová hodnota jídla, a složení jídelníčku pro strávníky zde je však žalostně nedostatečná, jak dokládá provedený test jídelníčku. Skladba jídelníčku se v podstatě celé dny ani roky nemění, a jde spíše nežli o nakrmení lidí, spíše o udržení pouze základních životních funkcí lidí-strávníků, kteří jsou závislí na tom, se zde stravovat. Jde tedy o týrání hladomorem strávníků zde. 
 •  
 • Hygiena:
 • Zdarma se zde celý umýt - osprchovat občan může pouze 1x týdně, což je nedostatečná hygiena občana, a může člověk, který nemá peníze se tak stát i nechtěným bacilonosičem pro ostatní spoluobčany, může být hygienicky pro společnost na obtíž.
 •  
 • Ošacení:
 • Bylo zjištěno, že je kritický nedostatek spodního prádla, a ponožek, což může mít pro společnost velmi neblahé dopady nejen v podobě nepříjemných pachů, které pak spoluobčané cítí, ale také mohou vznikat různé infekce a vznik a šíření nakažlivých chorob.
 •  
 • Shrnutí:
 • Sociální pomoc státu lidem, kteří jsou vytěsněni-vysegregováni ze společnosti až na samý její okraj, je nulová. Úřad vlády, a další odpovědní státní zaměstnanci, ač mají k dispozici statistiky o počtu bezdomovců, NEKONAJÍ. Vyčkávají tedy záměrně na to, až tato třídní skupina lidí bezdomovců pomře buď hladem, vyčerpáním, vysílením, onemocněním, a nedělá pro tyto lidi vůbec nic. A to i přes alarmující čísla o počtu mnoha tisíc bezdomovců v ČR, a i přes to, že vědí, že je zhruba dalších 150tisíc lidí v ČR, kteří se brzy bezdomovci stanou. Pracovníci úřadu vlády ČR se tedy vědomě dopouštějí trestných činů: týrání a mučení, třídní genocida zaměřená na ekonomicky slabší skupinu občanů ČR, třídní a sociální segregace ekonomicky slabších občanů, a snaha tyto občany sociálně vyloučit, a dostat je do stavu sociální nouze, kdy ale stát neplní své povinnosti a neposkytuje dostatečnou, nebo vůbec žádnou sociální či lékařskou péči výše zmíněné skupině obyvatel. Pracovníci úřadu vlády včetně prezidenta republiky by tedy měli být souzeni Mezinárodním trestním soudem v Haagu za provozování, a podněcování k provozování genocidy občanů České republiky, kteří jsou vytěsněni-vysegregováni do pozice bezdomovců v ČR. Úřad vlády a odpovědní státní zaměstnanci se svou neangažovaností, nečinností v oblasti zabezpečení dostatečné sociální pomoci výše zmíněné skupině sociálně slabých obyvatel stávají vykonavateli předčasných úmrtí těchto této sociálně slabší skupiny občanů ČR. 
   
 • Příloha - Výživový test, vyhodnocení:

  

 Výživový test, vyhodnocení                  

 
 
Jiří Pelíšek, občan České republiky, trvale bytem:....xxx
Přeju všem bytostem hezký život v lehkosti, zdraví, a radosti.